Dokumentacija

Kriteriji za umanjenje cijene usluge

 

Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017g.

BILJEŠKE DV BILANCA 2017

BILJEŠKE DV OBVEZE 2017

BILJEŠKE DV PR-RAS 2017

DV GFI 2017

DV OBVEZE 2017

DV POTRAŽIVANJA I OBVEZE 2017(1)