Poziv na dostavu ponuda „Nabava usluga edukacija-grupa 2“

Poziv na dostavu ponuda

Prilog I. Ponudbeni list

Prilog II. Troškovnik

Prilog III. Izjava o nekažnjavanju

Odluka o odabiru JN 2