Poziv na dostavu ponuda nabava usluge edukacija za programe prevencije zlostavljanja djece

Poziv na dostavu ponuda

Prilog I. Ponudbeni list

Prilog II. Troškovnik

Prilog III. Izjava o nekažnjavanju

Odluka o odabiru